Predrag Marković: „L’imun. Isceđen”

600.00 din.

DOSTUPNO

Edicija:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gramata Pesničke republike za 2022. godinu, na osnovu konkursa Propuštena prilika – za najbolju nenagrađenu knjigu objavljenu u poslednjih pola veka, pripala je Predragu Markoviću za njegovu prvu knjigu L’imun. Isceđen (Književna omladina Srbije, Beograd 1982). Ovo izdanje knjige objavljeno je kao nagrada autoru povodom dodeljivanja Gramate.

***

Zbirka L’imun. Isceđen objavljena je osam­dese­tih godina dvadesetog stoleća, u pe­ri­odu u kom lir­ska poezija pravi ot­klon od uobičajenog štimun­ga koji se ve­zuje za do­življaje i refleksije pesni­čkog sub­­je­­kta. (…) Marković se u svojoj zbirci pesa­ma og­laša­va kao neko ko prekida tradicionalnu nit pevanja u srpskoj poeziji i to čini na više nači­na. Najpre, njegovi tematski oda­biri u tri ciklusa su glas vispre­nog pes­ni­čkog duha koji na dovitljiv na­čin pro­na­lazi asocijativne i aluzivne veze me­­đu naj­neočekivanijim značenjskim poljima i kroz njih vešto gradi poentu pesama. Otklon od tradi­cije po­­­­jačava tako što upotrebljava kre­ativne po­ten­­ci­ja­le jezika i kroz do­set­ku, višeznačnost i alu­ziv­nost pravi is­ko­rake iz naviknutih pesničkih sli­ka i ras­položenja lirske poezije. Tradicionalne nor­­­­me su ne samo potisnute suptilno, već se pro­­tiv njih direktno nastupa, naglašeno de­pa­tetično i kroz sve to pesnički čin se potpuno demisti­­fi­ku­je. Subje­kat zbirke ok­ru­žen je neprijateljski ras­­­polože­nom oko­linom i predmetima u njoj. No, on nije pa­si­van posmatrač i statičan poput ob­jekta, već je aktivan učesnik u kreiranju poruka ko­je is­korak iz tradicionalnih prostora lir­ske po­ezije nudi.

Andrea Beata Bicok

Edicija:

POEZIJA

Obim:

60 str.

Povez:

broš.

Format:

12 x 19 cm

Godina izdanja:

2023

ISBN:

978-86-6029-635-3